Демонтажни дейности с кран

При всички демонтажни работи с използването на кран общото осветяване и осветление на работната площадка трябва да съответстват по БДС стандарта. Всички пътища за подход и аварийните пътища трябва да бъдат добре осветени.

Ако се налага да се използват хеликоптери за демонтаж е нужно това да се заяви по от рано (желателно е 1 година назад) и да бъде съгласувано с общини и други служби, да се знае типа летателно средство, неговата товароподемност, точните сведения за масата, която се предполага, че ще бъде демонтирана, данни за комплектността и сведения за здравината на конструктивните детайли, подлежащи на демонтаж, а при неблагоприятни аеродинамични условия и отдалечеността на транспорта до извозването.

Трябва също да бъде осигурена площадка за кацане с размер не по-малък от 50×50 м, издържаща на натоварване на осите 1175 кН и свобода от препятствия на мястото за приемане и поставяне на товара, като е необходимо да се установят точките на концентрация на натоварването и да се реши въпроса за принципите и средствата за стиковане на товара. Необходимо е също да се получат сведения за монтажните съединения, да се достигне договореност за способа при подаване на сигнал и да се реши въпроса за инструктажа на персонала, провеждащ демонтажа (поставените задачи, квалификацията му и мястото, където ще се извършват работните дейности). Необходимо е да се установят специално указателните знаци за осигуряване на безопасност при превозване на демонтираните детайли, а също да се определят места за особена опасност.

При демонтажа на бетонните и стоманобетонните стандартни детайли, независимо от подемните устройства е необходимо да не се подценяват следващите проблеми, свързани с техниката за безопасност: увеличаване масата за сметка за наличие на вътрешните и откритите изравняващи слоеве или такива, като материали, губейки или намаляване на носещите способности на точките на първоначалните концентрации на натоварването, корозия на работната арматура и намаляване здравината и устойчивостта на сградата към момента на демонтажа.

Всички демонтирани детайли трябва да бъдат надеждно подредени и при необходимост укрепване с помощта на тежки или други подобни мерки. Това се отнася също към раздробяване на демонтираните детайли.

Машина и оръдия на труда За демонтажа са нужни достатъчно подемни устройства и приспособления, избора, на които зависи от следното: вида на подлежащото транспортиране и демонтаж на елементите (опори, ферми, стени и подови панели, мостови елементи, детайли за оборудване и др.), маса и числа най-вече на тежките елементи, геометричните размери на детайлите, максимална изискваща височина на стрелата, максималното допустимо натоварване, численост на елементите подлежащи на демонтаж, общо време за демонтажа, технология на демонтажа (демонтаж с помощта на няколко крана и предвижване на товара), техническа характеристика на подемното устройство, местните възможности за разположение на машините, максимални опорни натоварване на колелата, а също ширината на опората, условията на възловите места приложени на подемното устройство (тръбопроводи, склонове, откоси), стеснени площадки или други препятствия на мястото на поставяне на подемното устройство, препятствия от токопроводимите електро връзки, ширина, форма и вид на подемните пътища, възможност за изключване на тока или наличие на други производствени източници получени от енергия, необходимост от спомагателен кран при монтажа и демонтажа и други.

Scroll to Top